0
0
0
s2smodern

FREDRIKSTAD: Ikke alle aktører i bemanningsbransjen tar lovverket like alvorlig. For Randstad er dette imidlertid en rettesnor som aldri blir fraveket.

- For oss er det viktig å være en god arbeidsgiver for våre utleide medarbeidere. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle oss til å være en kvalitetsleverandør for våre kunder.

- For å få dokumentert vår kvalitet og profesjonalitet som arbeidsgiver har vi underlagt oss en frivillig revisjonsordning, Revidert Arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver skal støtte bedriften og ledere i arbeidet med å følge opp det lovmessige ansvaret ovenfor utleide medarbeidere. Randstad har fullført revisjon og ble godkjent som Revidert Arbeidsgiver av NHO Service 1. juli 2014, sier salgssjef i Randstad Østfold, Kathinka Bergerud.

Seriøs aktør

Randstad, som har sitt Østfoldkontor i Fredrikstad, tilbyr innleie av vikarer, rekrutteringer til faste stillinger og omstilling. Når det gjelder vikarer er det helt avgjørende at disse behandles likt med fast ansatte på arbeidsplassen. For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap. Som seriøs aktør, oppfyller Randstad alle disse kriteriene. Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.

Kontrolltiltak

Kravet om likebehandling ble innført i 2013. Den vesentligste endringen var altså kravet om likebehandling av innleide og fast ansatte, men det ble også innført tiltak for å sikre at kravet om likebehandling ble fulgt. De nye reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. Nedenfor kan du se de mest sentrale endringene i arbeidsmiljøloven.
- Noen misforstår fortsatt hvordan vi finansierer vår virksomhet og tror at vi tar en del av lønnen til vikarene. Det er ikke riktig. De får lønn i tråd med fast ansatte i innleiebedriften, sier Kathinka Bergerud.

Likebehandlingskravet

Kravet om likebehandling fremgår av arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var ansatt for å utføre samme arbeid. Likebehandlingen gjelder på følgende områder:
• Arbeidstid (lengde, plassering, overtids- og nattarbeid)
• Pauser og hvileperioder (varighet og plassering)
• Feriefritid, fridager og feriepenger mv.
• Lønn og utgiftsdekning
• Tilgang til felles goder og tjenester hos innleier (med mindre objektive grunner tilsier noe annet)
For øvrig skal innleid arbeidstaker gis informasjon om ledige stillinger i innleievirksomheten på tilsvarende måte som andre arbeidstakere.

Siste fra Fredrikstad