Utvider fjernvarmenett i Rakkestad

0
0
0
s2smodern
I juni starter Østfold Energi arbeidet med å utvide fjernvarmenettet fra Mjørud industriområde til Rakkestad sentrum.

Når prosjektet er fullført innen årsskiftet, vil Rakkestad varmesentral levere miljøvennlig fjernvarme til innbyggere og næringsdrivende i området. Dette vil redusere CO2-utslippet med ca. 1 650 tonn.

Totalt skal det legges 2,5 kilometer med fjernvarmerør i Rakkestad. I første omgang er det 15 bygninger som skal kobles på fjernvarmenettet. Prosjektet har en kostnad på 21,5 millioner kroner, og Østfold Energi har søkt om støtte fra Enova på 1,8 millioner kroner.

Fremtidsrettet

Østfold Energis prosjektleder, Jan Bastøe, påpeker at fjernvarme gir store miljøgevinster.

– Vi har beregnet at det årlige CO2-utslippet fra kundene i sentrum vil bli redusert med 1 650 tonn sammenlignet med fyring fra oljekjeler. I tillegg reduseres utslippet av sot og partikler i luften. Utbyggingen vil medføre sanering av flere oljefyringsanlegg og nedgravde oljetanker i sentrum. Dette er et fremtidsrettet miljøprosjekt for Rakkestad, sier Bastøe.

Stort sentralvarmeanlegg

Fjernvarme kan best sammenlignes med et stort sentralvarmeanlegg. Den viktigste forskjellen er størrelsen. Mens et sentralvarmeanlegg forsyner en villa eller en blokk med varme, kan et fjernvarmeanlegg forsyne en hel bydel med varmt tappevann og varme til oppvarming. En stor varmesentral varmer opp vann som pumpes frem til kundene gjennom isolerte, nedgravde rør.

Potensialet for fjernvarme i Rakkestad sentrum er kartlagt til ca. 6 000 000 kilowattimer, noe som tilsvarer oppvarming av 400 eneboliger. Prisen for fjernvarmen vil alltid være konkurransedyktig sammenlignet med prisen for elektrisk oppvarming.

Energigjenvinning av avfall

Rakkestad varmesentral har levert damp og fjernvarme til kunder på Mjørud industriområde siden 2005. Varmesentralen er et energigjenvinningsanlegg som produserer energi ved forbrenning av restavfall. Anlegget har moderne renseutstyr i henhold til beste tilgjengelige teknologi.

Tilknytningsplikt

Rakkestad kommune har vært positive til prosjektet og har fremmet en sak om tilknytningsplikt. Dette innebærer at alle nye bygg (eller rehabiliterte bygg) med et oppvarmet areal over 500 m 2 , plikter å knytte seg på fjernvarmenettet.

Gravearbeider

Gravearbeidene vil igangsettes i begynnelsen av juni. I første omgang på Mjørud industriområde med tilhørende kryssing av jernbanen.

Etter ferien fortsetter arbeidene i sentrum. Informasjon om sted og tidspunkt for disse vil bli lagt ut på Østfold Energis nettside. I siste halvdel av juni er det også planlagt et informasjonsmøte om arbeidene for næringslivet og andre interesserte.

Rakkestad kommune vil blant annet skifte ut vann- og avløpsledninger i forbindelse med gravearbeidet til fjernvarmeutbyggingen.